Jdi na obsah Jdi na menu
 


20. 4. 2014

 
Vážení přátelé,
dne 29.3.2014 jsem byl vyslán za náš klub na Ústřední konferenci delegátů odbornosti chovatelů králíků 2014. Konferenci řídil př. MVDr. Martinec a to podle jednotlivých bodů uvedených dle pozvánky. Účast delegátů: přítomno 50 delegátů okr. organizací (OO) a 25 delegátů Klubů chovatelů.

Pro Vaši potřebu uvádím některé informace z konference. 

 

1/ Zpráva o činnosti ÚOK CHK za rok 2013
Zprávu o činnosti ÚOK CHK v uplynulém roce přednesl předseda ÚOK př. Petr Sirotek. Na začátku připomněl velmi náhlé úmrtí dlouholetého člena ÚOK a předsedy Sboru posuzovatelů králíků př. Ing. Josefa Zadiny. Jedná se o citelnou ztrátu pro naše chovatelství, přičemž vyjádřil přesvědčení, že o to více bude nutné vystupovat jako skutečný tým a králíkářství tak posunout dopředu. Dále stručně shrnul schůze ÚOK v roce 2013. Byly celkem 4 a v roce 2014 se uskutečnila první dne 28. 2. 2014 v Čáslavi, u příležitosti školení posuzovatelů králíků. Dále předseda ÚOK  předal dlouholetým funkcionářům př. V. Chmelíkovi a J. Vernerovi slavnostní plaketu a poděko val jim za jejich celoživotní práci pro české chovatelství.

 

2/Zprávu předsedy Sboru posuzovatelů králíků přednesl nově zvolený předseda Sboru posuzovatelů králíků př. Ing. Josef Blokeš který byl pověřen vedením posuzovatelů do řádných voleb. Ke dni konference má Sbor posuzovatelů králíků 106 aktivních členů což představuje mírný podstav.  V roce 2013 bylo celkem vykonáno 1143 posuzovatelských výkonů, průměr je 11,20 výstavy na posuzovatele, což je mírně sestupná tendence  patrně zapříčiněná loňskou situací v chovu.

 

3/ Zpráva o Centrální plemenné knize králíků
Zprávu přednesl př. MVDr. Martinec. V Centrální plemenné knize v roce 2013 bylo zaregistrováno 3662 ks národních plemen (v roce 2012 to bylo 3651 ks králíků). Jednotlivá plemena byla zaregistrována v následujících počtech (v závorce uvedeny počty r. 2012).
Moravský modrý 827 ks (821)
Český albín 620 ks (663)
Český luštič 331 ks (359)
Český strakáč 843 ks (821)
Moravský bílý hnědooký 261 ks (232)
Český červený 547 ks (481)
Český černopesíkatý 233 ks (274)
Registrace králíků v CPKK má přímou návaznost na zařazení zvířat do genetických zdrojů. V roce 2013 bylo vyplaceno na podporu GZ plemen králíků celkem 246 900,- Kč, celkem do programu bylo zařazeno 100 chovů. Na stránkách ČSCH je zveřejněn Řád CPKK, přičemž při zařazení a registraci tajemník komise důsledně kontroluje jeho plnění, stejně jako splnění podmínek Registračního řádu králíků.

 

4/ Zprávu o činnosti chovatelských klubů měl připravenou př. Tomáš Červinka. Poděkoval několika klubům za kladný přístup a zasílání informačních zpravodajů. V rámci aktivity vyzdvihl několik klubů, jmenovitě např. KCHK Nč (velké množství P-chovů), Rexklub, KCHK S malých, KCHK Vss (plemenitba), KCHK ČS (zahraniční spolupráce), KCHK Čv (zahraniční soutěže se SR), KCHK Čm a Dl (významné je zejména větší rozšíření Dl) a KCH zakrslých králíků (úspěchy v Nizozemsku na výstavě). Bohužel, jsou i kluby, které o své činnosti dávají velmi málo, resp. žádné informace, což se odráží v daných plemenech samotných. O našem klubu se zde nemluvilo.


5/ O činnosti mladých chovatelů králíků referovala př. Dana Caithamlová. Přiblížila mezinárodní kolo MCH, které proběhlo v srpnu v Praze. Společně v př. H. Dulíkovou a V. Šimkem zasedala ve zkušební komisi MCH králíků. Soutěž se skládá z hodnocení písemné práce, písemného testu znalostí, poznávaček (především živá zvířata) a pohovoru. Znalosti našich MCH králíků jsou na velmi dobré úrovni. Soutěže se zúčastnilo asi 100 soutěžících, přičemž odbornost MCH králíků je tradičně početně i kvalitativně silnou odborností. Soutěže se zúčastnilo 18 MCH králíků ze 17-ti okresů. Uvedla vítěze mezinárodního kola, přičemž detailní výsledky jsou zveřejněny již na svazovém webu. V letošním roce se uskuteční celostátní kolo v městě Tábor, a to ve dnech 30. 7. – 3. 8. 2014.

 

6/ Celostátní výstava mladých králíků 2014:

XXXXIV. Celostátní výstava mladých králíků a VI. Celostátní výstava mladé drůbeže proběhne ve dnech 5. - 6. září 2014 v Litovli, část Nasobůrky okres Olomouc.

 

7/ Návrh změny podmínek pro uznávací řízení plemenných chovů:
Počet plemenných chovů se proti minulosti snížil asi na třetinu. Př. MVDr. Martinec uvedl informace k připomínkám, které pro změnu podmínek přišly. Z těchto zaslaných připomínek sestavil body o kterých se jednotlivě diskutovalo a následně hlasovalo. Uvedl systém uznávání P-chovů v minulosti, přičemž k tomuto bodu se mnozí delegáti vyjádřili a měli rozdílné zkušenosti a názory. Následně bylo hlasováno obecně o tom, zda konference požaduje vůbec nějakou změnu podmínek. Pro přijetí návrhu bylo potřeba minimálně 38 hlasů. Pro změnu podmínek bylo 60 hlasů, tudíž se dále jednalo o konkrétní formě. Prvním specifickým návrhem bylo, aby se uznávací řízení konalo nejen při CV, ale také při CVMK. Výsledek hlasování byl, že všech 75 hlasů (100% konference) bylo pro tento návrh, a tedy návrh byl schválen. Druhým návrhem bylo, aby předvedená zvířata ve dvou kolekcích (počítá se nejlepších 6 z nich) byla nadprůměrné kvality oproti ostatním zvířatům v daném plemeni, resp. rázu na výstavě, tj. aritmerický průměr + 0,3 b. Př. Kulanda (OO Příbram), uvedl, že musí být stanovena nějaká minimální hodnota hranice, jako tomu bylo dosud. Odpověděl MVDr. Martinec, že hranice min. 94,0 bodů nadále bude zachována, a to pro plemeno, kde bude vystavovat pouze 1 vystavovatel. U plemen, kde bude více vystavovatelů to bude aritm. průměr + 0,3 b., za předpokladu, že králíci v uzn. řízení budo u mít klasifikaci „Vd“. Pro tento návrh bylo 66 hlasů, a tedy návrh byl schválen. Třetím bodem bylo zařazení kolekcí mláďat do uznávacího řízení, k čemuž byla delší diskuze, přičemž se objevily různé názory. Př. M. Martinec dal hlasovat o návrhu př. T. Červinky, tedy, aby uznávací řízení na CVMK se konalo buď na kolekcích mláďat anebo kolekcích dospělých králíků, a na CV jen na kolekci dospělých králíků. Při hlasování bylo 48 hlasů pro tento návrh a návrh byl tedy schválen. Čtvrtým bodem bylo, aby OOK CHK provedla v chovu žadatele návštěvu a za účasti posuzovatele či člena chov. klubu posouzení chovu na místě. Výsledek by byl podkladem pro následné uznáv. řízení na výstavě na zvířatech (CVMK/CV). Dosud stačilo pouze vyjádření OOK (doporučení) k žádosti o Pchov. K tomuto bodu se opět rozvinula diskuze, především ve smyslu náhrad, tj. kdo kolik a komu bude platit za provedení této návštěvy, která by byla podkladem pro uzn. řízení na výstavě. Někteří delegáti návštěvu v chovu považovali za zbytečnou, jiní delegáti chtěli stanovit podmínky – body, které by se konkrétně měly v chovu kontrolovat, na čemž se opět delegáti jednohlasně neshodli. Zazněly i takové hlasy, proč uznávat jen na výstavách (CVMK/CV), tedy zda by nestačilo uznání pouze v chovu žadatele. Př. Ing. Blokeš uvedl, že v takovém případě by patrně žadatel hradil částku na pohonné hmoty a uzn. řízení vůbec, což by šplhalo v dnešní situaci do cca dvou tisíc korun. I proto se domnívá, že (vlastní) uznávání P-chovů na základě posouzení na CVMK/CV je také ekonomicky vhodnější. Př. MVDr. Martinec posléze navrhl hlasování, zda-li má OOK CHK provádět návštěvu chovu žadatele. Návrh nebyl přijat.Pátým a zřejmě nejvíce diskutovaným bodem byla přítomnost písmene P v pravém uchu králíka z plemenného chovu. V návrhu př. dr. Martince bylo toto zrušit v uchu a vést pouze centrálně evidenci P-chovů a označení rodokmenu razítkem „Plemenný chov“. Český svaz chovatelů – Ú ;střední odborná komise chovatelů králíků. Vlastní tetování takového králíka z P-chovu by bylo číslo okresu (okr. registrace) či písmeno S (klub. registrace) v pravém uchu, čímž by se docílilo větší anonymity. Delegáti měly rozdílné názory. Návrh na zrušení písmeno P v pravém uchu nebyl přijat, tj. nadále písmeno P zůstává.

 

Pokud bude zájem tak si o těchto věcech můžeme samozřejmě popovídat na nejbližším výboru našeho klubu. Jiří Mejzlík